SRB

ENG

Конкурси

 

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује

К О Н К У Р С

 1. за избор једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Примењено сликарство са пуним радним временом на период од пет година.
 2. за избор једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација са пуним радним временом на период од пет година.

 Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање  и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:

 1. пријаву на конкурс у три штампана примерка,
 2. оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку,
 3. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 62. став 4. Закона о високом образовању),
 4. радну биографију на прописаном обрасцу 2, у три штампана примерка и у електронској форми на једном CD-у,
 5. од 5 до 10 оригиналних радова електроској форми на четири CD-а (ужа уметничка област Примењено сликарство, наставни предмети: Зидно сликарство 1 и 2, Основи зидног сликарства, Основе монументалног сликарства и Монументално сликарство)
 6. фотодокументацију за најмање 15 радова од којих 10 реализованих конзерваторско-реастаураторских пројеката, у електроској форми на четири CD-а (ужа уметничка област Конзервација и рестаурација, наставни предмети: Конзервација и рестаурација штафелајних слика 1 и Конзервација и рестаурација штафелајних слика 2),
 7. пратећу документацију у вези радова (каталози и друга документа),
 8. потписани списак радова приложених у електронској форми у три штампана примерка,
 9. потписани списак приложене документације у три примерка,
 10. доказ о наставном педагошком искуству у високом образовању, као и оцену педагошког рада током целокупног изборног периода, уколико кандидат такво искуство има.

Кандидат пријављен на конкурс који нема наставно педагошко искуство у високом образовању у обавези је да одржи приступно предавање из уже уметничке области Конзервација и рестаурација (наставни предмети: Конзервација и рестаурација скулптура 1 и 2 и Конзервација и рестаурација археолошких предмета).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, канцеларија бр.4, у термину од 10 до 13 часова.

Важећи Образац 2 и Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016. и 03-28/7, 16.11.2017. и и 03-28/3-1 од  01.03.2018.) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

За додатне информације тел. 060/5207721.

Приложену документацију кандидати су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема обавезу чувања документације.

Конкурс је објављен 30.10.2019. године и траје до 14.11.2019. године.

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује конкурс за избор

 • једног наставника у звање ванредног професора за ужу уметничку област Графика и књига, са пуним радним временом, на период од пет година

конкурс ПДФ