SRB

ENG

Пријемни испит


Конкурс

за упис студената у прву годину докторских академских студија 
на Факултету примењених уметности у Београду
за школску 2021/2022. годину

 

 

Коначна ранг листа студената
друге године докторских академских студија
уписаних школске 2020/2021 године
који су стекли право да се у трећој години докторских академских студија
школске 2021/2022 године, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета
Републике Србије.

Коначна ранг листа [pdf, 260 кб]

 

Коначна ранг листа студената
прве године докторских академских студија уписаних школске 2020/2021 године
који су стекли право да се у другој години докторских академских студија
школске 2021/2022 године, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета
Републике Србије.

Коначна ранг листа [pdf, 221 кб]

Прелиминарна ранг листа студената
друге године докторских академских студија уписаних школске 2020/2021 године
који су стекли право да се у трећој години докторских академских студија
школске 2021/2022 године, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије

Прелиминарна листа [pdf, 221 кб]

 

Прелиминарна ранг листа студената
прве године докторских академских студија уписаних школске 2020/2021 године
који су стекли право да се у другој години докторских академских студија
школске 2021/2022 године, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет
буџета Републике Србије

Прелиминарна листа [pdf, 201 кб]

 

Коначна ранг листа кандидата који су положили пријемни испит за упис
на докторске академске студије школске 2021/22. године на
Факултету примењених уметности у Београду

Коначна ранг листа [pdf, 671 кб]

 

Прелиминарна ранг листа кандидата који су положили пријемни испит за упис на
докторске академске студије школске 2021/22. године на
Факултету примењених уметности у Београду

Прелиминарна листа [pdf, 313 кб]

Распоред полагања пријемног испита за упис у прву годину
докторских академских студија у школској 2021/22 на
Факултету примењених уметности у Београду

Распоред полагања [pdf, 131 кб]

 

Списак пријављених кандидата за упис у прву годину
докторских академских студија у школској 2021/22 на
Факултету примењених уметности у Београду

Списак пријављених [pdf, 152 кб]

 

Изјава кандидата
да до сада није уписиван на докторске академске студије
у статусу студента који се финансира или се финансирао из Буџета Р. Србије.


Студијски програм
Примењене уметности и дизајн

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду уписује у прву годину акредитованих докторских академских уметничких студија, на студијски програм Примењене уметности и дизајн, укупно 30 студената, и то: 3 студента који се финансирају из Буџета Републике Србије и 27 студената који сами  финансирају своје студије.

Студијски програм докторских академских уметничких студија Примењене уметности и дизајн је обима 180 ЕСПБ бодова и траје три школске године, односно шест  семестра.

Право пријаве на конкурс за упис на докторске академске уметничке студије остварује лице које има:

 • завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова из поља уметности или из области техничко-технолошких наука - архитектуре, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из завршног рада, или

 

 • завршене основне студије из поља уметности или из области техничко-технолошких наука-архитектуре, према прописима који су важили до ступања на снагу  Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из уметничких предмета на завршној години студија.
 • Изузетно, кандидату који из претходне тачке 1. или 2. не испуњава услове који се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из завршног рада, а има остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита на основу образложене одлуке Комисије за пријемни испита за упис на докторске студије.

 

 • Кандидати из тачке 3. достављају свој портфолијo Комисији за оцењивање 06. и 07.09.2021. године, у периоду од 09.00 до 14.00 часова, преко студентске службе за докторске студије ул. Краља Петра бр. 4. у Београду, у периоду од 09 до 14 часова, канцеларија бр. 8.
 • Најкасније 08.09.2021. године, 7 дана пре полагања пријемног испита, Комисија за оцењивање дужна је да донесе одлуку о испуњености услова остварене најмање петогодишње успешне уметничке праксе потврђене у јавности.
 • Кандидат може поднети жалбу на одлуку Комисије за оцењивање, односно на регуларност поступка утврђеног Конкурсом, у року од 24 часа од добијања одлуке Комисије за пријемни испит за упис на докторске студије.
 • Комисија за пријемни испит за упис на докторске студије доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе.
 • Кандидат може на решење Комисије за пријемни испит за упис на докторске студије да уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од пријема решења Комисије за пријемни испит.
 • Декан доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и Комисији за пријемни испит.

Сви кандидати из тачке 1. и 2. пријављени на Конкурс, као и кандидати који одлуком Комисије за оцењивање испуњавају услов остварене најмање петогодишње успешне уметничке праксе потврђене у јавности, за упис на докторске академске студије Примењене уметности и дизајн полажу пријемни испит.

Страни држављанин конкурише за упис на докторске академске уметничке студије под истим условима као и држављанин Р. Србије.

 

ЕЛЕКТРОНСКА  ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМНИ   06. И 07. 09. 2021. ГОДИНЕ

Кандидати за полагање  пријемног испита  за упис на докторске  академске уметничке студије  школске  2021/2022. године пријављују  се преко апликације за електронску пријаву кандидата на линк: УПИС, од 00.00 часова 06.09. до 14.00 часова 07.09.2021. године.
Приликом пријављивања на Конкурс за  упис  студената  у прву  годину  докторских академских уметничких студија на Факултету примењених уметности  у  Београду за  школску  2021/2022.  годину кандидати попуњавају електронску пријаву за полагање пријемног испита на наведеном линку: УПИС  и у исти учитавају оригинална документа у PDF или JPG формату, и то:

 • дипломе или уверења о претходно завршеним нивоима студија (диплому о основним академским студијама са додатком дипломи или уверење о завршеним основним академским студијама, диплому о завршеним мастер академским студијама са додатком дипломи или уверење о завршеним мастер академским студијама, диплому о завршеним основним студијама или уверење о завршеним основним студијама, према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању);
 • очитану личну карту са чипом или копију личне карте без чипа;

3) биографију;
4) уверења о положеним испитима, средњој оцени из уметничких односно уметничко стручних предмета на завршној години и оцени завршног рада на основним академским студијама и мастер академским студијама или на завршеним основним студијама;
6) мотивационо писмо (максимум 3.200 карактера) у коме кандидат наводи оквирну идеју уметничко - истраживачког пројекта;
7) уверење о држављанству уколико кандидат није држављанин Р. Србије;
8) изјаву кандидата да до сада није уписиван на докторске академске студије у статусу студента који се финансира или да се финансирао из Буџета Р. Србије;
9)  доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у висини од 6.000,00 динара (уплата се врши на рачун Факултета примењених уметности у Београду, бр. 840 - 1611666 – 95).  

 

На дан полагања пријемног испита кандидат за упис на докторске акдемске уметничке студије доноси са собом портфолио за студијски програм Примењене уметности и дизајн са самосталним радовима, списак објављених самосталних радова и доказе о оствареној уметничкој пракси.
Кандидат је у обавези да на дан полагања пријемног испита пред Комисијом за оцењивање усмено образложи оквирну идеју уметничко-истраживачког пројекта.

Рокови за спровођење појединих фаза конкурса  су: 

 • дана 06. и 07.09.2021. године online пријављивање кандидата за полагање Пријемног испита;
 • 08.09.2021. у 15.00 часова објављивање Јединствене листе пријављених кандидата на огласној табли и веб сајту Факултета;
 • 09.09.2021. до 15.00 часова достављање примедби на техничке грешке у Јединственој листи пријављених кандидата;
 • 15.09.2021. полаже се пријемни испит по распореду полагања објављеном на веб сајту Факултета;
 • 16.09.2021. у 15.00 часова објављивање прелиминарне ранг листе кандидата на огласној табли и веб сајту Факултета;  
 • 17.09.2021. до 15.00 часова достављање жалби Комисији за пријамни испит на  Прелиминарну ранг листу;
 • 18.09.2021. до 15.00 часова решења Комисије за пријамни испит по жалбама учесника на пријемном испиту; 
 • 19.09.2021. до 15.00 часова достављање жалби декану на решења Комисије за пријамни испит;
 • 20.09.2021. до 15.00 часова коначне одлуке декана по жалбама;
 • 20.09.2021. у 15.00 часова објава Коначне ранг листе на огласној табли и веб сајту Факултета;
 • 21.09.2021. од 9.00 до 15.00 часова упис  кандидата.

На Пријемном испиту кандидати остварују поене по основу следећих критеријума:

 • оправданости уметничког пројекта - вреднује се са највише 30 поена;
 • усмено образложење оквирног идејног уметничко-истраживачког пројекта у трајању од највише 15 минута (аргументованост, изражавање, мотивисаност и опредељеност) - вреднује се са највише 20 поена;
 • оцена приказаног уметничког рада - вреднује се са највише 20 поена.

За упис на докторске студије кандидат може да оствари највише 100 поена, и то на основу:

 • опште просечне оцене у претходном школовању – највише 30  поена и
 • успеха на пријемном испиту (највише 70 поена, аритметичка средина оцена свих чланова Комисије за оцењивање).

Кандидат је положио пријемни испит за упис на докторске академске уметничке студије уколико је остварио укупно најмање 51 поен од могућих 100 поена.
 
Утврђивање листа и начин подношења жалби

Кандидат може уложити примедбу у случају техничке грешаке Комисији за пријемни испит у року од 24 часа од часа објављивања Јединствене листе пријављених кандидата.

Комисија за Пријемни испит након завршетка пријемног испита саставља Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на докторске студије и објављује је на огласној табли и веб сајту Факултета.

Прелиминарна ранг листа садржи прелиминарне резултате пријемног испита свих кандидата, односно укупан број бодова које кандидат носи на основу успеха у претходном школовању (највише 30 бодова) и број бодова које је кандидат остварио на пријемном испиту (највише 70 бодова).

Кандидат може поднети жалбу на Прелиминарну ранг листу, односно на регуларност поступка утврђеног Конкурсом и на своје место на прелиминарној ранг листи  у року од 24 часа од објављивања Прелиминарне ранг листе.

Жалба на Прелиминарну ранг листу се подноси Комисији за пријемни испит у року од 24 часа од објављивања Прелиминарне ранг листе.

Комисија за пријемни испит доноси решење по жалби на Прелиминарну ранг листу у року од 24 часа од пријема жалбе.
Кандидат има право, да на одлуку Комисија за пријемни испит уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од пријема решења Комисије за пријемни испит.
Декан доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе на одлуку Комисија за пријемни испит и одлуку доставља кандидату и Комисији за пријемни испит.
Достављање свих примедби, жалби и одлука по жалбама врши се електронским путем на мејл: prijemni@fpu.bg.ac.rs.

Након окончања поступка по жалбама Веће докторских студија  утврђује и објављује Коначну ранг листу, односно листу пријављених кандидата који испуњавају услове за упис на докторске студије, са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријума.

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

На докторске акдемске студије уписују се кандидати који су положили пријемни испит и рангирани су до броја одобреног за упис у школску 2021/2022. годину, како за упис у статусу студента који се финансира из Буџета Р. Србије, тако и за упис у статусу студента који сам финансира своје студије.

Уколико се кандидат који је рангиран до броја одобреног за упис у школску 2021/2022. годину не упише у предвиђеном року за упис Факултет ће, уместо њега, уписати наредног кандидата према редоследу на Коначној ранг листи.

Кандидат који је остварио право на упис при упису подноси следећа документа:

 • очитану личну карту са чипом или копију личне карте без чипа;
 • оригинале или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија, као и оригинална документа на увид (дипломе или уверења о претходно завршеним нивоима студија: диплому о основним академским студијама са додатком дипломи или уверење о завршеним основним академским студијама, диплому о завршеним мастер академским студијама са додатком дипломи или уверење о завршеним мастер академским студијама, диплому о завршеним основним студијама или уверење о завршеним основним студијама, према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању);
 • решење о признавању стране високошколске исправе и доказ о оствареном броју ЕСПБ бодова за кандидате који су претходно школовање завршили у иностранству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству за стране држављане;
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5x3,5 cm, не старије од 6 месеци;
 • доказ о запослењу уколико је запослен или доказ о статусу самосталног уметника;
 • студент страни држављанин подноси изјаву Факултету да влада српским језиком и ћириличним писмом;
 • студент страни држављанин подноси доказ да је здравствено осигуран за школску 2021/2022. годину;
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (на рачун Факултета  бр. 840 - 1611666 – 95);
 • доказ о уплати накнаде за индекс у висини од 1.000,00 динара (на рачун Факултета бр. 840 - 1611666 – 95, а образац индекса се добија на Факултету);

 

Школарина за студенте домаће држављане, за упис у школску 2021/2022. годину, на докторске академске уметничке студије износи 200.000,00 динара и може се платити у целости или у осам једнаких месечних рата. Висина једне рате износи 25.000,00 динара.
Школарина за стране држављане, за упис у школску 2021/2022. годину, на докторске академске уметничке студије износи 2.500 € и уплаћује се приликом уписа у целости у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије.

 

Сајт Факултета www.fpu.bg.ac.rs
Телефон: 011/3348515

e-mail: sekretar.dekana@fpu.bg.ac.rs


Списак ментора