SRB

ENG

Документа


Актуелно

Број запослених и радно ангажованих лица на Факултету примењених уметности у Београду. Септембар 2021. године.
[pdf, 65 kb]

Формулари сагласности одсека и предметних наставника – Еразмус (Erasmus), Цепус (Ceepus)  и Билатерални програм мобилности студената [doc, 38 kb]

Одлука о задужењу запосленог лица за контролу забране пушења у простору Факултета примењених уметности у Београду у коме је пушење забрањено [pdf, 1 mb]

Одлука о висини школарине за школску 2018/2019. годину [pdf, 298 kb]

Одлука о трошковима полагања пријемних испита [pdf, 502 kb]

Образац предлога теме завршног рада [doc, 22 kb]

Образац пријаве одбране завршног рада студента на мастер академским студијама Факултета примењених уметности у Београду и Сагласност ментора [doc, 28 kb]

Образац захтева за одобрење теме докторског уметничког пројекта
[doc, 47 kb]


Закони

Закон о високом образовању [docx, 401 kb]


Статут

Статут Факултета примењених уметности [pdf, 755 kb]


Рад и систематизација радних места

Правилник о управљању сукобом интереса на Факулетету примењених уметности у Београду 03-28/1 од 10.02.2021. године
[pdf, 1,93 Mb]

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести Covid-19 [pdf, 2,20 Mb]

Правилник о раду Факултета примењених уметности [pdf, 692 kb]

Измене и допуне правилника о раду
[pdf, 132 kb]

Измене и допуне правилника о раду, 25. 02. 2019. [pdf, 215 kb]

Правилник о организацији рада и систематизацији послова
на Факултету примењених уметности у Београду [pdf, 1,5 mb]

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији рада и систематизацији послова [pdf, 670 kb]

Исправка Правилника о организацији рада и систематизацији послова [pdf, 140 kb]

Закључак о исправци Правилника о организацији рада и систематизацији послова [pdf, 311 kb]

Измена и допуна правилника о организацији рада и систематизацији послова [pdf, 372 kb]

Сагласност на правилник о измени и допуни правилника о организацији рада и систематизацији послова [pdf, 683 kb]

Одлука о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Факултета примењених уметности
[pdf, 882 kb]

Решење о давању сагласности о организацији и систематизацији послова Факултета примењених уметности
[pdf, 607 kb]

Правилник о раду библиотеке Факултета примењених уметности [pdf, 1,2 mb]

Правилник о ближим критеријумима за продужење радног односа и закључење уговора о раду наставника Факултета примењених уметности у Веограду након 65. године живота [pdf, 653 kb]

Веће и Савет

Пословник о раду Наставно -уметничко-научног и Изборног већа Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 1 mb]

Одлука о измени и допуни пословника о раду Наставно-уметничко-научног и Изборног већа Факултета примењених уметности у Београду 26.06.2020. [pdf, 593 kb]

Одлука о измени и допуни пословника о раду Наставно-уметничко-научног и Изборног већа Факултета примењених уметности у Београду 1.12.2020.
[pdf, 593 kb]

Пословник о раду Савета Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 1,35 mb]

Измене и допуне пословника о раду Савета Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 413 kb]


Обезбеђење квалитета

Стратегија обезбеђења квалитета рада Факултета примењенх уметности у Београду
[pdf, 1,13 mb]

Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета на Факултету примењених уметности у Београду
[pdf, 1,99 mb]

Извештај комисије за обезбеђење квалитета рада на ФПУ за школску 2019/2020. годину
[pdf, 772 kb]

План развоја уметничког подмлатка  Факултета примењених уметности у Београду
[pdf, 708 kb]

Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета примењенх уметности у Београду [pdf, 451 kb]

Пословник о раду комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета примењенх уметности у Београду
[pdf, 97 kb]

Правилник о вредновању квалитета студијских програма [pdf, 1,2 mb]


Остало

Правилник о буџетском рачуноводству
[pdf, 4,41 mb]

Правилник о употреби службених мобилних телефона
[pdf, 754 kb]

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода и примања Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 1 mb]

Одлука о распореду радног времена запослених на Факултету примењених уметности у Београду [pdf, 1 mb]

Правилник о трошковима студија Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 75 kb]

Измена правилника о трошковима студија [pdf, 667 kb]

Правилник о измена и допунама правилника о трошковима студија Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 75 kb]

Одлука о висини накнада за услуге које пружа Факултет [pdf, 38 kb]

Измена и допуна одлуке о висини накнада за услуге које пружа Факултет [pdf, 345 kb]

Измена и допуна одлуке о висини накнада за услуге које пружа Факултет (22. 01. 2018) [pdf, 365 kb]

Измена одлуке о висини накнада за услуге које пружа Факултет [pdf, 415 kb]

Одлука о измени и допуни одлуке о висини накнада које пружа факултет [pdf, 434 kb]

Одлука и правилник о уџбеницима и издавачкој делатности [pdf, 75 kb]

Правилник набавкама Факултета примењених уметности у Београду (планирању набавки, спровођења поступака и праћењу извршења уговора о набавкама)[pdf, 3,67 mb]

 

 

Настава и студије

Правилник о упису на мастер академске студије Универзитета уметности у Београду, Факултета примењених уметности у Београду
[pdf, 5,31 mb]

Правилник о основним и мастер академским студијама на Факултету примењених уметности у Београду (14. 05. 2019) [pdf, 1,5 mb]

Правилник о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 718 kb]

Измене и допуне Правилника о полагању Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 1,25 mb]

Измене и допуне Правилника о полагању Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија Факултета примењених уметности у Београду, 26. 02. 2019. [pdf, 754 kb]

Измене и допуне Правилника о полагању Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија Факултета примењених уметности у Београду, 15.04.2021. године 03-28/12[pdf, 1,19,мb]

Правилник о награђивању студената
Факултета примењених уметности у Београду, пречишћен текст, са изменама и допунама [pdf, 399 kb]

Правилник о докторским студијама на Факултету примењених уметности у Београду [pdf, 4,36 mb]

Одлукa о измени Правилника о докторским студијама бр. 03-13/14-IX/1 од 01.03.2021. године и бр. 03-28/5 од 05.3.2021. године
[pdf, 327 kb]

Одлука о измени и допуни Правилника о докторским студијама на Факултету примењених уметности у Београду
[pdf, 289 kb]

Водич кроз пријаву, израду и одбрану докторског уметничког пројекта
[pdf, 2,23 Мb]

Одлука о поступку и правилима именовања ментора [pdf, 758 kb]

Одлука о утврђивању листе ментора на докторским академским уметничким студијама Факултета примењених уметности у Београду
[pdf, 255 kb]

Шифарник предмета [pdf, 56 kb]

Правилник о ближим условима за вредновање ваннаставних активности студената ФПУ [pdf, 1,1 mb]

Правилник о ауторским делима студената [pdf, 1,7 mb]

Правилник о међународној мобилности наставног и ненаставног особља и студената ФПУ [pdf, 2,3 mb]

Правилник о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група [pdf, 385кb]

Одлука о именовању лица за послове планирања подршке студентима из осетљивих друштвених група [pdf, 196кb]


Избори у звања
наставника и сарадника

Одлука
Мења се Одлука Сената број 7/52 од 30.01.2020. године тако што се у списку ужих уметничких области Факултета примењених уметности у тачки 6. Назив уже уметничке области Дизајн ентеријера мења у назив Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

[pdf, 201 кб]

Одлука о измени Правилника о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду Бр. 03-28/7 од 14.12.2020. године
[pdf, 173 kb]

Правилник о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду (од 14. 12. 2020) [pdf, 3,9 mb]

Одлука о измени и допуни Правилника о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду Бр. 03-28/7 од 14.12.2020. године
[pdf, 392 kb]

Правилник о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду (29. 12. 2016) [pdf, 3,04 mb]

Измена Правилника о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду (1. 03. 2018) [pdf, 458 kb]

Минимални услови за избор наставника и сарадника ликовне и примењене уметности, дизајна и конзервације и рестаурације (15. 03. 2016) [pdf, 1,5 mb]

Измене и допуне минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (27. 09. 2016) [pdf, 1,12 mb]

Измене и допуне минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (29. 12. 2016) [pdf, 904 kb]

Измене и допуне минималних услова за избор наставника и сарадника ФПУ (16. 11. 2017) [pdf, 221 kb]

Измене и допуне минималних услова за избор наставника и сарадника ФПУ (1. 03. 2018) [pdf, 381 kb]

Одлукa о измена и допуна Минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу ументости, у пољу друштвено-хуманистичких наука и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности бр. 03-28/2 од 15.03.2016. године, са изменама и допунама од 27.9.2016. године, 29.12.2016.године, 16.11.2017. године и 01.3.2018. године
[pdf, 392 kb]

Минимални услови за избор у звања наставника на Универзитету ("Сл. гласник РС", бр. 101/2015, 102/2016, 119/2017 i 152/2020)
[pdf, 240 kb]

Правилник о приступном предавању (16. 11. 2016) [pdf, 1,82 mb]

Образац 2
за попуњавање на рачунару, Word документ [328 kb]

Пријава кандидата за конкурс
за попуњавање на рачунару, Word документ [4 kb]

Образац 3
(извештај комисије) за попуњавање на рачунару, Word документ [268 kb]


Поступак унутрашњег узбуњивања

Одлука о лицу овлашћеном за питања унутрашњег узбуњивања [pdf, 523 kb]

Одлука о лицу овлашћеном за питања унутрашњег узбуњивања [pdf, 348 kb]

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Факултету примењених уметности у Београду [doc, 486 kb]

Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем [doc, 39 kb]

Записник о усмено достављеној информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем [doc, 34 kb]


Документа Универзитета уметности

Кодекс Кодекс о академском интегритету на Универзитету уметности у Београду[pdf, 423 kb]

Кодекс професионалне етике и правила понашања на Универзитету уметности у Београду [pdf, 423 kb]

Кодекс понашања и одевања Универзитета уметности [pdf, 423 kb]

Стратегија интернационализације Универзитета уметности у Београду 2018-2025 [pdf, 771 kb]

Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета на Универзиту уметности у Београду за период 2019-2022 (2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022) [pdf, 2,11 Мb]

Стратегија обезбеђења квалитета [pdf, 423 kb]

Правна акта Универзитета уметности у Београду
Линк


Акредитација

Одлука о Акредитацији Факултета примењених уметности [pdf, 691 kb]

Одлука о акредитацији студијског програма ДС Примењена уметност и дизајн, 27. 11. 2017. [pdf, 859 кb]

Уверењe о акрeдитацији студијског програма докторских академских уметничких студија, Примењена уметност и дизајн од 25. 05. 2020. године.
[pdf, 421 kb]

Одлука о акредитацији Факултета за обављање научноистраживачке делатности, 12. 09. 2017. [pdf, 490 кb]

Уверења о акрeдитацији високошколске установе и студијских програма за основне и мастер академске студије од 22. 05. 2015. године [pdf, 3,24 kb]

Уверења о акредитацији студијских програма [pdf, 3,19 Mb]

Уверење о акредитацији студијског програма Докторске студије Примењене уметности и дизајн [pdf, 201 kb]

Уверење о акредитацији високошколске установе [pdf, 1,83 Mb]

Дозвола за рад [doc, 569 kb]

Решење о допуни дозволе за рад 19. 11. 2014. [pdf, 1 mb]

Решење о допуни дозволе за рад
21. 02. 2017. [pdf, 507 кb]


Дигитални репозиторијум

Одлука о установљавању дигиталног репозиторијума докторских дисертација и докторских уметничких пројеката Универзитета уметности [pdf, 2mb]

Изјава о ауторству [doc, 31 kb]

Изјава о истоветности [doc, 32 kb]

Изјава о коришћењу [doc, 28 kb]

Дигитални репозиторијум докторских дисертација и докторских уметничких пројеката, на сајту Универзитета уметности: http://eteze.arts.bg.ac.rs/