SRB

ENG

Конкурси
АРХИВА

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује

К О Н К У Р С

 1. за избор једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација са пуним радним временом на период од пет година.

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање  и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:

 1. пријаву на конкурс у три штампана примерка,
 2. оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку,
 3. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 62. став 4. Закона о високом образовању),
 4. радну биографију на прописаном обрасцу 2, у три штампана примерка и у електронској форми на једном CD-у,
 5. фотодокументацију за најмање 15 радова од којих 10 реализованих конзерваторско-реастаураторских пројеката, у електроској форми на четири CD-а
 6. пратећу документацију у вези радова (каталози и друга документа),
 7. потписани списак радова приложених у електронској форми у три штампана примерка,
 8. потписани списак приложене документације у три примерка,
 9. доказ о наставном педагошком искуству у високом образовању, као и оцену педагошког рада током целокупног изборног периода, уколико кандидат такво искуство има,
 10.  Учесници на конкурсу су дужни да у електронском облику, на једном CD-у или USB-у, приложе презентацију својих обавезних референци, са каталошким подацима о радовима написаним ћириличним писмом и са јасно наведеним именом и презименом кандидата у доњем десном углу сваке стране презентације,  у укупном трајању до 3 минута.

Кандидат пријављен на конкурс који нема наставно педагошко искуство у високом образовању у обавези је да одржи приступно предавање из уже уметничке области Конзервација и рестаурација.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, канцеларија бр.4, у термину од 10 до 13 часова.

Важећи Образац 2 и Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016. и 03-28/7, 16.11.2017. и и 03-28/3-1 од  01.03.2018.) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

За додатне информације тел. 060/5207721.

Приложену документацију кандидати су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема обавезу чувања документације.

Конкурс је објављен у листу Послови 21.7.2021. године и траје до 5.8.2021. године.

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује

 

 1. За избор једног сарадника у звање вишег уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство, са пуним радним временом, на период од четири године.

 Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од старане Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:

 1. пријаву на конкурс у три штампана примерка,
 2. оверену фотокопију или оверен препис дипломе/а у једном примерку,
 3. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 72. став 4. Закона о високом образовању),
 4. радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета у рубрици Документа) у три штампана примерка и у електронској форми на једном CD-у,
 5. пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у електронској форми на 4 CD-а, за радно место уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство.

Учесници на конкурсу су дужни да у електронском облику, на једном CD-у или USB-у, приложе презентацију својих обавезних референци, са каталошким подацима о радовима написаним ћириличним писмом и са јасно наведеним именом и презименом кандидата у доњем десном углу сваке стране презентације,  у укупном трајању до 3 минута.

 1. потписани списак приложене документације и радова приложених у електронској форми у три примерка.

Минимални услови за избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од старане Националног савета за високо образовање, Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016, бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016, бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) и Образац 2 налазе се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, у термину од 10 до 13 часова.
За додатне информације контакт тел. 060/5207721
Конкурс је објављен у листу Послови 19.5.2021. године и траје закључно са 3.6.2021. године.

 

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује

К О Н К У Р С

 • За избор једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Енглески језик, са пуним радним временом, на период од пет година.
 • За избор једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Текстил, са пуним радним временом, на период од пет година.
 • За избор једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Цртање и сликање, са пуним радним временом, на период од пет година.
 • За избор једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Анимација, са пуним радним временом, на период од пет година.
 • За избор једног сарадника у звање уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство, са пуним радним временом, на период од четири године.

 

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од старане Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:

 • пријаву на конкурс у три штампана примерка,
 • оверену фотокопију или оверен препис дипломе/а у једном примерку,
 • уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 72. став 4. Закона о високом образовању),
 • радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета у рубрици Документа) у три штампана примерка и у електронској форми на једном CD-у,
 • пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у електронској форми на 4 CD-а, за:
 • радно место доцента за ужу уметничку област Текстил
 • радно место доцента за ужу уметничку област Цртање и сликање
 • радно место доцента за ужу уметничку област Анимација
 • радно место уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство.

Учесници на конкурсу су дужни да у електронском облику, на једном CD-у или USB-у, приложе презентацију својих обавезних референци, са каталошким подацима о радовима написаним ћириличним писмом и са јасно наведеним именом и презименом кандидата у доњем десном углу сваке стране презентације,  у укупном трајању до 3 минута.

 • потписани списак приложене документације и радова приложених у електронској форми у три примерка.
 • Минимални услови за избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од старане Националног савета за високо образовање, Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) и Образац 2 налазе се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

 

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, у термину од 10 до 13 часова.
За додатне информације контакт тел. 060/5207721

Конкурс је објављен у листу Послови 28.04.2021. године и траје закључно са 13.05.2021. године.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује

К О Н К У Р С
за избор:

 1. За избор једног наставника у звање редовног професора за ужу уметничку област Цртање и сликање, са пуним радним временом, на неодређено време.
 1. За избор једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Нацртна геометрија и перспектива, са пуним радним временом, на период од пет година.
 1. За избор једног сарадника у звање асистента за ужу уметничку област Унутрашња архитектура и дизајн намештаја, са пуним радним временом, на период од четири године.

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од старане Националног савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:

 1. пријаву на конкурс у три штампана примерка,
 2. оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку,
 3. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 72. став 4. Закона о високом образовању),
 4. радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три штампана примерка,
 5. електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
 6. пет до десет оригиналних радова и пројеката достављених, у електронској форми на 4 CD-а, за ужу уметничку област Цртање и сликање,
 7. пет до десет оригиналних радова и пројеката достављених, у електронској форми на 4 CD-а, за ужу уметничку област Унутрашња архитектура и дизајн намештаја,
 8. потписани списак радова приложених у електронској форми и приложене документације и у три примерка.

Образац 2 и Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, у термину од 10 до 13 часова.
За додатне информације контакт тел. 060/5207721

Конкурс је објављен 21.07. у листу Послови и траје до 05.08.2021. године

 

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ- ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ  РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С

за избор:

 1. Једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација, са пуним радним временом, на период од пет година.
 2. Једног сарадника у звање асистента са докторатом за ужу уметничку област Графички дизајн, са пуним радним временом, на период од три године.

 

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од старане Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:

 1. пријаву на конкурс у три штампана примерка,
 2. оверену фотокопију дипломе у једном примерку,
 3. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 72. став 4. Закона о високом образовању),
 4. радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три штампана примерка,
 5. електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
 6. фотодокументацију за најмање 15 радова од којих 10 реализованих конзерваторско-реастаураторских пројеката, у електроској форми на четири CD-а, за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација,
 7. пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у електронској форми на 4 CD-а, за ужу уметничку област Графички дизајн.
 8. потписани списак приложене документације и радова приложених у електронској форми у три примерка.

9. Учесници на конкурсу су дужни да у електронском облику, на једном CD-у или USB-у, приложе презентацију својих обавезних референци, са каталошким подацима о радовима написаним ћириличним писмом и са јасно наведеним именом и презименом кандидата у доњем десном углу сваке стране презентације,  у укупном трајању до 3 минута.

 

Образац 2 и Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, у термину од 10 до 13 часова.
За додатне информације контакт тел. 060/5207721
Конкуурс је објављен у листу Послови 17.02.2021. године.
На сајту Факултета је објављен 24.02.2021. године.
Конкурс траје до 11.03.2021. године.