SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард  14 : Систематско праћење и периодична провера квалитета

Рад на обезбеђивању континуираног и узлазног квалитета свих процеса на Факултету не престаје. Он се системски организује, периодично преиспитује и побољшава применом стандарда за оцењивање и унапређење квалитета, а у складу са Правилником о вредновању путем анкете /акт Универзитета уметности/ и Правилником о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности.

На прописан начин Комисија за обезбеђење квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду организује и спроводи периодично самовредновање студијских програми и наставе, рад стручне службе. Факултет упознаје наставнике, сараднике, ненаставно особље, студенте и јавност са резултатима самовредновања.

Резултати самовредновања су полазна основа за преиспитивање стратегије квалитета и важна смерница одрживости квалитета наставе и рада Факултета у целини.

Стандард 14: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Спровођење и разноврсност анкета за студенте и запослене. +
 • Ширење свести међу студентима о важности објективног приступа у поступку анкетирања. ++
 • Недовољно средстава за сарадњу и размену искустава о процесу провере квалитета са страним високошколским установама. ++
 • Недовољан степен заинтересованости за спровођење поступака за праћење квалитета код појединих наставника. ++
 • Недовољно детаљно тумачење резултата анализе квалитета и рад на доследном спровођењу корективних мера. ++
 • Додатно подизање свести о важности провере квалитета и спровођењу мера за побољшање мера међу наставницима. ++
Могућности Опасности
 • Учествовање на међународним пројектима  који се баве процесом побољшања квалитета  наставе и уметничко и научно-истраживачког рада. ++
 • Детаљно тумачење резултата анализе квалитета и рад на доследном спровођењу   корективних мера побољшање међу  наставницима. ++
 • Постојање квалитетног информационог система за систематско прикупљање података. ++
 • Повратне информације о спремности и стручности дипломираних студената Факултета. ++
 • Праћење и усклађивање са квалитетним страним наставним и истраживачким институцијама. +++
 • Анализе пролазности студената у испитним роковима.  +++
 • Несагледавање велике користи од процеса праћења и обезбеђења квалитета. ++
 • Недовољна мотивисаност запослених за спровођење провере квалитета и корективних мера. ++
Показатељи и прилози за стандард  14
Прилог 14.1 Информације  презентоване на сајту високошколске установе о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета  рада  високошколске установе.