SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

I део: Историја и основни подаци о установи

II део: Извештај о испуњености појединачних стандарда

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
Стандард 4: Квалитет студијског програма
Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Стандард 8: Квалитет студената
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Стандард 12: Финансирање
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

III део: списак прилога коришћених у поступку самовредновања