SRB

ENG

Пријемни испит
за упис студената на мастер академске студије
на Факултету примењених уметности у Београду
за школску 2021/2022. годину

 

 

Коначна ранг листа

Коначна ранг листа кандидата који су положили пријемни испит за упис на мастер академске студије школске 2021/2022. године на Факултету примењених уметности у Београду, студијски програм Примењена уметност.

[pdf, 860 кб]

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА

Коначна ранг листа кандидата који су положили пријемни испит за упис на мастер академске студије школске 2021/2022. године на Факултету примењених уметности у Београду.

[pdf, 699 кб]

 

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ

Одлука о усвајању Јединствена ранг листа кандидата који су положили пријемни испит за упис на мастер академске студије школске 2021/2022. године на Факултету примењених уметности у Београду

[pdf, 507 кб]

РАНГ ЛИСТА - Конзервација и Рестаурација

Ранг листа кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности за упис за мастер академске студије школске 2021/2022. године на Факултету примењених уметности у Београду у оквиру студијског програма рангираних за упис као самофинансирајући

[pdf, 427 кб]

 

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА

Јединствена ранг листа кандидата који су положили пријемни испит за упис на мастер академске студије школске 2021/2022. године на Факултету примењених уметности у Београду

[pdf, 3,94 Mb]

Кандидати који нису положили пријемни испит

Кандидати који нису положили пријемни испит за упис на мастер академске студије школске 2021/2022. године на Факултету примењених уметности у Београду

[pdf, 135 Kb]

 

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА
ФАКУЛТЕТУ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 2021/22

[pdf, 135 кб]

 

Распоред полагања пријемног испита за упис
на мастер академске студије у школској 2021/2022 години

17.09.2020.
Краља Петра бр. 4.
Распоред [pdf, 86 кб]

 

 

Конкурс за упис
студената на мастер академске студије
за школску 2021/2022. годину

Изјава кандидата
да до сада није уписиван на мастер академске студије
у статусу студента који се финансира или се финансирао из Буџета Р. Србије.

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду уписује на акредитоване мастер академских студија укупно 145 студената, и то: 55 студента који се финансирају из Буџета Републике Србије и 90 студената који сами  финансирају своје  студије, и то на следеће студијске програме:

I Студијски програм
Примењена уметност
  Модули:
буџет
самофинансирање
1 Примењено сликарство
6
9
2 Примењено вајарство
5
9
3 Графика и књига
4
7
4 Фотографија
4
8
5 Анимација
2
3
6 Керамика
4
4
7 Сценографија
3
4
8 Сценски костим
2
3
9 Савремено одевање
2
3
  Укупно
32
50

 

II Студијски програм Дизајн
  Модули:
буџет
самофинансирање
1 Графички дизајн
4
8
2 Индустријски дизајн
3
5
3 Дизајн ентеријера и намештаја
7
12
4 Дизајн текстила
3
7
  Укупно
17
32

 

III Студијски програм
Конзервација и рестаурација
       
  Модули:
буџет
самофинансирање
1 Конзервација и рестаурација слика
и уметничких дела на папиру
4
7
2 Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета
2
1
  Укупно
6
8

Студијски програм мастер академских студија је обима 60 ЕСПБ  бодова и траје једну школску годину, односно два  семестра.

Право пријаве на конкурс за упис на мастер академске студије остварује лице које је завршило:

 • одговарајуће основне академске студије из области уметности, архитектуре и дизајна, обима најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • основне студије из области уметности, архитектуре и дизајна, по прописима који су важили  до ступања на снагу Закона о високом образовању;
 • мастер академске студије из области уметности, архитектуре и дизајн.

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит.

Страни држављани конкуришу за упис на мастер академске студије под истим условима као и држављани Републике Србије.  

ЕЛЕКТРОНСКА  ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМНИ  -   13.09. и 14.09.2021. године од 00.00 часова 13.09.2021.  до 15.00 часова 14.09.2021.године

На Конкурс за упис  студената  на  мастер академске студије на Факултету примењених уметности у Београду за школску 2021/2022.  годину пријављивање се врши електронским путем.
Кандидати за полагање  пријемног испита  за упис на мастер академске студије  школске 2021/2022. године пријављују се преко апликације за електронску пријаву кандидата на линк: УПИС, од 00.00 часова 13.09.2021.  до 15.00 часова 14.09.2021.године.

Кандидати попуњавају електронску пријаву за полагање пријемног испита на наведеном линку: УПИС  и у исти учитавају оригинална документа у PDF или JPG формату, и то:

 • очитану личну карту са чипом или копију личне карте без чипа;
 • биографију са мотивационим писмом;
 • диплому или уверење о завршеним основним академским студијама обима најмање 240 ЕСПБ бодова (диплому о основним академским студијама са додатком дипломи или уверење о завршеним основним академским студијама са уверењем о положеним испитима) или диплому о завршеним основним студијама или уверење о завршеним основним студијама, према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, као и уверење о положеним испитима);
 • уколико кандидат прилаже диплому о завршеним основним академским студијама обима 180 ЕСПБ бодова прилаже и диплому о завршеним мастер академским студијама обима најмање 120 ЕСПБ бодова или уверења о напред наведеним  нивоима студија са уверењима о положеним испитима;
 • решење о признавању стране високошколске исправе и доказ о оствареном броју ЕСПБ бодова, за кандидате који су претходно школовање завршили у иностранству;
 • уверење о држављанству уколико кандидат није држављанин Р. Србије;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у висини од 5.000,00 динара на рачун Факултета примењених уметности у Београду, бр. 840 - 1611666 – 95;
 • изјава кандидата да до сада није уписиван на мастер академске студије у статусу студента који се финансира или се финансирао из Буџета Р. Србије.

Сви пријављени кандидати који полажу пријемн испит за упис на мастер акдемске студије, у зависности од студијског програма односно модула за који се пријавили. На дан када полажу пријемни испит доносе са собом одговарјући портфолио са радовима,  следеће садржине:

Студијски програм Примењена уметност

Модули:

Примењено сликарство
Портфолио са 5 оригиналних радова, слике, изведени радови у материјалу /мозаици, фреске, зграфита, витражи... /, пројекти...

Примењено вајарство
Портфолио са фотографијама радова (најмање пет радова), из три угла.

Графика  и  књига
Портфолио мин. А4 макс. А3, који садржи две од четири наведене групе радова:

 • 5 илустрација А4 формата оригинал или репродукција – 3 у боји, 2 црно-беле; 
 • презентације пројекта за књигу или другу штампану публикацију (насловна страна и карактеристичне стране), укупно 6 страна А4 или 4 страна А3; 
 • мапа са 5 оригиналних графичких листова;
 • укупно 5 листова радова из Писма – презентације фонтова на формату А3 и оригиналне калиграфије слободног формата (придружити их мапи са графикама);

 

Фотографија
Портфолио са двадесет (20) фотографија по сопственом избору, минималног формата 24 x30 цм. Фотографије морају бити искључиво на фотографском папиру;

Анимација
Портфолио А4 или А3: 5 пројеката у вези са анимацијом (сториборд, цртежи за сценографије, дизајн карактера…) ЦД или ДВД диск са израђеним анимацијама. Минимум трајања 2 минута;

Керамика
Портфолио А4 или А3 формата са најмање 10 равноправно заступљених радова из уско стручних предмета (керамички дизајн, уникатна керамика, посудна керамика);            

Сценографија
Портфолио: до 5 радова из области визуелизације сценских уметности / позориште, филм, ТВ, спектакл/;          

Сценски  костим
Портфолио: 5 оригиналних радова из области сценског костима (позориште, филм, ТВ, мултимедија)        

Савремено  одевање
Портфолио: 5 оригиналних радова из области савременог одевања (штампани портфолио, видео презентација)

Студијски програм Дизајн

Модули:

Графички  дизајн
Портфолио – презентација из области графичког дизајна: графичке комуникације, плакат, просторна графика / минимално 7, максимално 10 пројеката, пожељне и иницијалне скице пројеката/

Индустријски  дизајн
Портфолио А3 формата /спиралом укоричен/: најмање 5 радова из области индустријског дизајна;
 
Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
Портфолио А3 формата: до 10 радова /селекција из пројеката или комплетни пројекти/ из области пројектовања и дизајна  ентеријера и намештаја;

Текстил
Портфолио / мапа са радовима 50х70 цм /10 листова – скице, пројекти, фотографије радова у материјалу у складу са мотивационим писмом/;

Студијски програм Конзервација и рестаурација 

Модули:

Конзервација и рестаурација  слика  и  уметничких  дела  на  папиру
Тест / анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела/                  

Конзервација и рестаурација скулптура и  археолошких   предмета    
Тест / анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела/.      

Рокови за спровођење појединих фаза конкурса  су: 

 • од 13.09. до 14.09.2021. године од 00.00 часова 13.09.2021.  до 15.00 часова 14.09.2021.године могуће је извршити online пријаву за пријемни испит
 • 15.09.2021. у 14 часова објава  Јединствене листе пријављених кандидата на огласној табли и веб сајту Факултета;
 • 16.09.2021. до 14.00 часова достављање примедби на техничке грешке у Јединственој листи пријављених кандидата;
 • 17.09.2021. године одржавање пријемног испита према распореду полагања објављеном на сајту Факултета; 
 • 18.09.2021. у 15.00 часова објављивање Јединствене ранг листе кандидата на огласној табли и веб сајту Факултета;  
 • 19.09.2021. године до 15.00 часова приговор декану  на  Јединствену ранг листу кандидата;
 • 20.09.2021. до 15.00 часова решење декана по приговору;
 • 21.09.2021. до 15.00 часова приговор Савету на решење декана;
 • 22.09.2021. до 15.00 часова одлука Савета по приговору на решење декана;
 • 22.09.2021. у 15.00 часова објављивање Коначне ранг листе;
 • 23. и 24.09.2021. од 9.00 до 15.00 часова упис  кандидата.

Пријемни испит

Рангирање кандидата на пријемном испиту за упис на мастер академске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Кандидат може остварити укупно највише 100 поена, и то :

 • највише 30 поена за успех на претходно завршеним студијама; Табела бодовања
 • највише 70 поена за успех на пријемном испиту (аритметичка средина оцена свих чланова Комисије за оцењивање);
 • сваки члан Комисије за оцењивање, именоване од стране Наставно-уметничко-научног већа Факултета, оцењује портфолио кандидата, биографију са мотивационим писмом и разговор са кандидатом као целину поенима од 0 до 70 поена.

 

 • Кандидат који на пријемном испиту, при оцењивању портфолиа кандидата, биографије са мотивационим писмом и разговора са кандидатом  не оствари најмање 35 поена, као аритметичку средину оцена свих чланова Комисије за оцењивање, није положио пријемни испит и не може се рангирати као кандидат који је положио пријемни испит без обзира на број остварених поена за успех на претходно завршеним студијама.

Рангирање кандидата на пријемном испиту утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Право на рангирање за упис стекао је кандидат који је на пријемном испиту остварио најмање 35 поена.

По завршеном пријемном испиту Централна комисија објављује Јединствену ранг листу кандидата који су полагали пријемни испит, на огласној табли Факултета у Београду, у ул. Краља Петра бр 4, као и на сајту Факултета.

На Јединствену ранг листу кандидат може поднети приговор декану, у року од 24 сата од објављивања исте.

По приговору кандидата декан доноси решење у року од 24 сата по добијању приговора и исто доставља кандидату путем мејла.

На решење декана кандидат може поднети приговор Савету Факултета у року од 24 сата од добијања истог.

По приговору кандидата на решење декана Савет Факултета доноси одлуку у року од 2 (два) дана од дана подношења приговора кандидата и исту доставља кандидату путем мејла. Одлука Савета је коначна.

Приговор кандидата се доставља на мејл адресу prijemni@fpu.bg.ac.rs

Након истека рока за одлучивање Савета Факултета по приговорима кандидата објављује се Коначна ранг листа кандидата.

На мастер акдемске студије уписују се кандидати, који су положили пријемни испит, рангирани су за упис до броја одобреног за упис у школску 2021/2022. годину на поједине студијске програме, односно модуле, како за упис у статусу студента који се финансира из буџета Р. Србије, тако и за упис у статусу студента који сам финансира своје студије.

Уколико се кандидат који је рангиран до броја одобреног за упис у школску 2021/2022. годину не упише у предвиђеном року за упис Факултет ће, уместо њега, уписати следећег кандидата према редоследу на Коначној ранг листи.

Кандидат који је остварио право на упис, при упису подноси следећа документа:

 • личну карту на увид;
 • уверење о држављанству уколико није држављанин Републике Србије;
 • оригинале или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија;
 • уверења о положеним испитима;
 • решење о признавању стране високошколске исправе и доказ о оствареном броју ЕСПБ бодова, за кандидате који су претходно школовање завршили у иностранству;
 • две фотографије формата 3,5 × 4,5 цм;
 • два попуњена обрасца ШВ-20 (образац се добија на дан уписа у студентској служби);
 • доказ о уплати накнаде за индекс у висини од 1.000,00 на рачун Факултета бр. 840 - 1611666 - 95 (образац индекса се добија у студентској служби);
 • студент који сам финансира своје студије доставља доказ о уплати школарине, на  рачун Факултета  бр. 840 - 1611666 – 95;
 • студент страни држављанин подноси доказ да је здравствено осигуран за школску 2021/2022. годину;
 • студент страни држављанин подноси изјаву Факултету да влада српским језиком и да је упознат са тим да се настава одвија на српском језику.

Школарина за студенте домаће држављане, за упис у школску 2021/2022. годину, на мастер академске студије износи 150.000,00 динара и може се платити у целости или у осам једнаких месечних рата. Висина једне рате износи 18.750,00 динара.
Школарина за стране држављане, за упис у школску 2021/2022. годину, на мастер академске студије износи 2.000 € и уплаћује се приликом уписа у целости у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије.

Сајт Факултета www.fpu.bg.ac.rs
Телефон: 011/3348515
e-mail: sekretar.dekana@fpu.bg.ac.rs