SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

I део: Историја и основни подаци о установи

О Факултету

Факултет примењених уметности основан је 1948. године.

Назив  Факултета је Факултет примењених  уметности  у  Београду.

У правном промету Факултет наступа под називом: »Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду« (у даљем тексту: Факултет).

Седиште  Факултета  је  у  Београду, улица  Краља  Петра  бр. 4 .

Факултет  је  правно  лице  са  статусом  високошколске  установе и са правима, обавезама и  одговорностима  утврђеним  Законом  и  овим  Статутом.

Оснивач  Факултета  је  Република  Србија, a датум оснивања  Факултета  је  26. 11. 1948.  године.  У правном  промету  са трећим лицима Факултет иступа самостално, а за своје обавезе одговара средствима  којима  располаже /потпуна  одговорност/.

Факултет  је  регистрован  код  Трговинског  суда  у  Београду,  под  бројем  регистарског  улошка  XII – Fi.  Посл. бр.  14100/02.

Назив Факултета на енглеском језику је: University of Arts in Belgrade, Faculty of Applied Arts in Belgrade.

Факултет је акредитован као високошколска установа /Уверење о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета Р. Србије, бр. 612-00-00599/2014-04 од 22. 5. 2015. године/ и има дозволу за рад Министарства просвете науке и технолошког развоја,  бр. 612-00-00077/2012-04 од 07. 3. 2013. године, као и допунe дозволе за рад Министарства просвете науке и технолошког развоја, бр. 612-00-00077/2012-04 од 19. 11. 2014. године и  бр. 612-00-00773/2016-06 од 21. 02. 2017. године.

Факултет је акредитован за организацију и извођење наставе за следеће врсте и нивое студија:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
/обима 240 ЕСПБ у трајању од четири шк. године - 8 семестара/
Студијски програм ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ реализује се кроз девет изборних модула:
1. Примењено сликарство
2. Примењено вајарство
3. Графика и књига
4. Фотографија
5. Анимација
6. Керамика
7. Сценографија
8. Сценски костим
9. Савремено одевање.

/Уверење о акредитацији студијског програма основних академских студија Примењена уметност, Уверење о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета Р. Србије, бр.612-00-00599/2014-4 од 22.5.2015.

Студијски програм ДИЗАЈН реализује се кроз четири изборна модула:
1. Дизајн ентеријера и намештаја
2. Индустријски дизајн
3. Дизајн текстила
4. Графички дизајн.

/Уверење о акредитацији студијског програма основних академских студија Дизајн, Уверење о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета Р. Србије,  бр.612-00-00599/2014-4 од 22. 5. 2015.

Студијски програм КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА реализује се кроз два изборна модула:
1. Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру
2. Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета.

/Уверење о акредитацији студијског програма основних академских студија Конзервација и рестаурација, Уверење о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета Р. Србије, бр.612-00-00599/2014-4 од 22. 5. 2015.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
/обима 60 ЕСПБ у трајању од једне шк. године - 2 семестра/
Студијски програм ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ реализује се кроз девет изборних модула:
1. Примењено сликарство
2. Примењено вајарство
3. Графика и књига
4. Фотографија
5. Анимација
6. Керамика
7. Сценографија
8. Сценски костим
9. Савремено одевање.

/Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија Примењена уметност, Уверење о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета Р. Србије,  бр.612-00-00599/2014-4 од 22. 5. 2015.

Студијски програм ДИЗАЈН реализује се кроз четири изборна модула:
1. Дизајн ентеријера и намештаја
2. Индустријски дизајн
3. Дизајн текстила
4. Графички дизајн.

/Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија Дизајн бр.612-00-00599/2014-4 од 22. 5. 2015.

Студијски програм КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА реализује се кроз два изборна модула:
1. Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру
2. Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета.
/Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија Конзервација и рестаурација бр.612-00-00599/2014-4 од 22. 5. 2015.

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКE СТУДИЈE

Студијски програм докторских академских студија: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН, у оквиру поља Уметност.

Факултет је прву генерацију студената докторских академских студија уписао шк. 2013/2014 године /обим студија  180 ЕСПБ, у трајању од три школске године - 6 семестра/
/Уверење о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета Р. Србије, бр. 612-00-03152/2012-04 од 21.6.2013./

 

Рад Факултета

Oрганизацијa рада, организационе јединице и њихов делокруг организовани су у складу са Статутом и другим општим актима Факултета, према потребама и плановима рада и развоја.

Факултет  има  у  свом  саставу  следеће  организационе   јединице:
- Одсеке
-  Наставно научне катедре
- Колегијум  деканата  и  шефова  одсека
- Библиотеку
- Стручну службу

На  Факултету  постоје  одсеци  као  организационе  јединице  за  извођење  наставе  једног  или  више  студијских  програма. 

Факултет интегрише програмски рад одсека у јединствено осмишљену мултидисциплинарну и узајамно прожимајућу академску целину, са пуном мером развојног уздизања и изведене комплементарности програмских садржаја и циљева у области примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације.  

Ради  разматрања  питања  из  делокруга рада Факултета  образован је Колегијум  деканата и шефова одсека.  Колегијум је тело факултета кога  чине:  декан,  продекани,  студент-продекан  и  шефови  одсека.

На Факултету постоји и катедре као стручни органи наставника истих или сродних предмета.

Библиотека је помоћна наставно - организациона јединица која набавља, сређује, стручним и научним методама обрађује, чува и даје на коришћење библиотачку грађу, а електронском обрадом књижног фонда учествује у пројекту Виртуелна библиотека Србије.

Стручна служба обавља правне, кадровске, рачуноводствено-књиговодствене, стручно-административне послове везане за извођење студија, техничке, опште и помоћне послове  неопходне за успешан рад Факултета.

Факултет  може  бити  оснивач  и организационих  јединица у  циљу  комерцијализације  резултата  уметничко и научно-истраживачког  рада.   

Орган управљања је Савет Факултета. Савет Факултета има 17 чланова, у чијем саставу су представници Факултета, студената и оснивача, од којих је 11 представника  Факултета, односно 9 представника из реда наставника и једног представника из реда сарадника које бира Наставно уметничко-научно веће Факултета, једног представника стручне службе кога бирају запослени у стручној служби, 3 члана представника студената које бира Студентски парламент Факултета и три члана представника оснивача које именује Влада Републике Србије. Надлежност Савета регулисана је законом, Статутом Факултета и Статутом Универзитета уметности, а рад Савета регулисан је Пословником о раду Савета Факултета.

У садашњем сазиву, Савет је конституисан након верификације мандата, на својој првој седници одржаној 28.12. 2016. године. За председника Савета изабран је Слободан Кајтез, редовни професор.

Орган пословођења је декан. Декан Факултета је Зоран Блажина, редовни професор.

Стручни  органи  Факултета  су:
- Наставно уметничко-научно  веће;
- Изборно  веће;
- Веће докторских студуја;
- Веће  одсека;
- Веће  Катедре за  теорију  и  историју.

Наставно уметничко-научно веће и Изборно веће чине сви наставници и сарадници Факултета који су у радном односу са пуним  радним временом на Факултету и представници студената Факултета када се одлучује о  питањима  која  се  односе  на  осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ бодова. Веће одсека чине наставници и сарадници одсека.

Веће катедре за теорију и историју чине наставници и сарадници из наставних предмета: Историја уметности,  Социлогија културе,  Методика,  Психологија,  Педагогија,  Енглески  језик.
Надлежности и рад стручних тела уређен је Статутом Факултета.

Мисија Факултета

Факултет примењениох уметности Универзитета уметности у Београду је високообразовна академска институција која своју мисију реализује наставним, уметничким, научним, образовним и стручним радом, као и истраживањима у области Примењене уметности и дизајна у пољу Уметност. Мисија Факултета је да шири, унапређује и промовише знање и учење, мотивише креативност и подржи жељу за усавршавањем и стицањем знања у циљу конкретног и мерљивог развоја, промовише уметност и повећања укупног фундуса знања у најширем контексту. У циљу остварења своје мисије Факултет:

 • негује и константно унапређује и истраживачки рад у у области примењене уметности, дизајна и конзервације и рестаурације и научно истраживачки рад;
 • одржава висок ниво и флексибилност основних академских, мастер академских и докторских академских студија по међународним стандардима, које ће пратити светске трендове и иницијативе и промовисати мултидисциплинарност, узимајући у обзир потребе друштва за кадровима одређених профила;
 • подстиче интердисциплинарне, примењене развојне и стручне пројекте у сарадњи са различитим државним и међународним институцијама, привредом у земљи и шире у циљу давања доприноса укупном развоју и оплемењивању животне околине.

Визија Факултета

Факултет примењених уметности ће као специјализовани факултет настојати да својим истраживачким и образовним активностима, програмима и концепцијом буде препознатљив на регионалном и међународном плану као високообразовна,  уметничка, стручна и истраживачка институција. У циљу остварења ове визије Факултет ће:

 • неговати креативност и знање;
 • одржавати и повећавати студентима мотивацију за креативним стварањем, учењем и усавршавањем;
 • подржавати истраживачки и испитивачки дух студената, наставника и сарадника;
 • неговати и афирмисати отвореност и разноликост.

Вредности Факултета

Традиција - афирмација
Иницијативност – инвентивност – иновативност
Квалитет – одговорност - хуманост

Политика квалитета Факултета
Политика квалитета представља основу за рад и развој Факултета примењениох уметности Универзитета уметности у Београду и трајно уређивање односа унутар Факултета, као и са његовим окружењем.
Основе политике квалитета су условљене:

 • захтевима студената, корисника услуга и друштва у целини;
 • захтевима развоја области;
 • резултатима развоја уметности, посебно примењене уметности, дизајна и конзервације и рестаурације;
 • образовним трендовима.

У политици квалитета Факултет је опредељен да обезбеди:

 • висок квалитет наставе;
 • висок квалитет наставног и другог особља;
 • висок квалитет уметничко-истраживачког рада;
 • висок квалитет опреме;
 • испуњење захтева студената и корисника производа и услуга;
 • задовољење захтева друштва.

О спровођењу политике  квалитета, утврђеној Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета примењених уметности /бр.03-24/7-2 од 23.9.2008. године/, стара се како Комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета тако и Наставно уметничко научно веће, Изборно веће, Савет Факултета, декан и сви запослени на Факултету.