SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

II део: Извештај о испуњености појединачних стандарда


Стандард 1:  Стратегија обезбеђења квалитета

Примарни циљ Стратегије обезбеђења квалитета Факултета примењених уметности је непрекидно и систематско унапређење укупних активности и деловања.

Факултет примењених уметности је специјализована наставна, уметничко-истраживачка и стручна установа у области примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације, са традицијом дугом 69 година, која се развила и развија се у модерну, европску високошколску установу, признату по својим наставним, уметничким и стручним достигнућима. Основни задатак Факултета је да систематски унапређује и промовише знања, да представља интелектуални изазов, мотивише креативност и подстиче потребу за усавршавањем и стицањем знања у области примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације.

Факултет ради на постизању високог нивоа основних, мастер и докторских академских студија по међународним стандардима, промовише мултидисциплинарност и негује и константно унапређује истраживачки рад, повезује образовне, уметничко-истраживачке и стручне делатности.

Темељни принципи на којима се заснива стратегија обезбеђења квалитета су:
- квалитет наставно-образовног процеса и уметничко-стручног деловања и испуњавање свих захтева стандарда за оцењивање квалитета високошколских установа;
- стално побољшање уметничко-истраживачког рада и образовног процеса у циљу оспособљавања студената за пружање услуга највишег квалитета и развијања њихове жеље за перманентним усавршавањем,
- систематско и доследно задовољавање успостављених критеријума квалитета;
- усаглашавање са процесима европске интеграције високошколског образовања;
- максималан квалитет, уз афирмацију инвентивности и иновацијског рада;
- потпуна документованост укупних активности;
- обезбеђеност наставних и истраживачких процеса одговарајућом инфраструктуром, лабораторијском опремом, уџбеницима, литературом, библиотечким и информатичким ресурсима;
- системско праћење, периодична интерна и екстерна провера квалитета и самовредновање;
- рационално, ефикасно и ефективно обављање свих послова и задатака.

Услове за остваривање квалитета Факултет непрекидно изграђује одговарајућим мерама, на свим пољима свога рада, укључујући интересне групе у поступке успостављања, вредновања и побољшања свих аспеката усаглашених академских циљева Факултета, наставног и ненаставног особља и студената. Кроз наставу, уметничке, научне и стручне активности и континуираном едукацијом сви запослени на Факултету активно раде на одржавању и унапређењу квалитета наставног и истраживачког процеса, на примени резултата у пракси, на повећању сопствених компетентности, знања и искустава, и са пуном личном (Факултет корпоративном) одговорношћу. Наставници и сарадници представљају или публикују резултате свог уметничког и научног рада чиме доприносе јачању образовног и стручног престижа Факултета.

Стратегију обезбеђења квалитета доноси Савет Факултета.

У спровођењу политике квалитета Факултет остварује сарадњу са другим факултетима и институцијама у земљи и свету, као и са корисницима наставног, уметничког и стручног рада Факултета. Доследно спровођење политике квалитета условљено је радном дисциплином и добрим међуљудским односима.

Факултет ће периодично вредновати квалитет рада и наставе и изнова га враћати у фокус својих стратегијских опција, у циљу перманентног унапређивања. Стратегија обезбеђивања квалитета Факултета примењених уметности истакнута је на сајту Факултета.

Стандард 1: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Донета Стратегија обезбеђења квалитета и одговарајући Правилник. +++
 • Мере за обезбеђење квалитета, субјекти обезбеђења квалитета и области обезбеђења квалитета су јасно дефинисани и иновирани. +++
 • План наставе садржан у општим актима Факултета и распоред часова за сваку школску годину. +++
 • Стратегија обезбеђења квалитета се преиспитује само кампањски, када дође време за самовредновање и акредитацију. +
 • Недостатак веровања да ће се прокламоване корективне мере заиста и спровести. ++
 • Недовољно често и детаљно преиспитивање стратегије обезбеђења квалитета. +
 • Слаба мотивисаност студената за укључивање у процесе које они сматрају формалношћу и не препознају као кључне за увођење промена. ++
Могућности Опасности
 • Могуће учешће у међународним пројектима који се баве овом облашћу. ++
 • Континуирана тежња и жеља студената и млађих сарадника да се Факултет мења и унапређује. ++
 • Процес самовредновања представља повод и подстицај за изналажење нових начина унапређивања квалитета. +++
 • Добра међународна сарадња и гостовања колега из иностранства омогућавају да сазнамо како се ове активности спроводе у другим земљама. ++
 • Информатичка подршка олакшава прикупљање и обраду свих релевантних података. +++
 • Перманентна и квалитетна сарадња са привредом која би обезбедила повратне информације. +++
 • Недовољна свест појединих наставника о значају добро дефинисане стратегије обезбеђења квалитета. +
 • Временска неусклађеност и неинформисаност о процедурама и правилима. ++
 • Непостојање финансијских средстава којима би се награђивало велико додатно ангажовање запослених у овим процедурама, посебно техничка подршка. ++

Показатељи и прилози за стандард 1
Прилог 1.1. Статут ФПУ – пречишћен текст
Прилог 1.2. Стратегија обезбеђења квалитета високог образовања у области примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације Факултета примењених уметности у Београду
Прилог 1.3. Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитета рада ФПУ
Прилог 1.4. Правилник о обезбеђењу квалитета рада ФПУ
Прилог 1.5. Субјекти обезбеђења квалитета
Прилог 1.6. Студенти као субјекти обезбеђења квалитета
Прилог 1.7. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама (уколико их је било).