SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
Квалитет управљања Факултетом полази од савремене организационе структуре и јасне поделе надлежности и одговорности међу органима Факултета.  Надлежности и одговорности свих органа у организацији и управљању Факултетом утврђени су Статутом Факултета.
Орган управљања је Савет Факултета, орган пословођења је декан Факултета. Надлежности органа управљања и органа пословођења одређене су законом и Статутом Факултета.
Факултет примењених уметности запошљава одређени број ненаставног особља. У оквиру Стручне службе Факултета реализује се следећи послови:  
 • правни и општи послови
 • студентска питања и настава
 • финансијско-рачуноводствени послови
 • библиотечки послови
 • послови техничке службе

Опис послова, услови и поступак заснивања радног односа запослених у Стручној служби регулисани су Правилником о организацији рада и систематизацији послова на Факултету примењених уметности у Београду /бр. 03-28/1 08.02.2016./.

Права и обавезе запослених на Факултету регулисани су Правилником о рау Факултета примењених уметности у Београду /бр. 03-28/4 11.05.2015. и Правилником о организацији и систематизацији послова на ФПУ, бр. 03-28/1 од 08.02.2016. године
Преглед запослених радника стручне службе дат је у табели 10.1.

Рад и деловање органа управљања, органа пословођења и стручне службе Факултет систематски прати и оцењује организациони квалитет и предузима одговарајуће мере за корекцију, уколико се за тим укаже потреба. Посебно се обраћа пажња на квалитет односа органа управљања и пословођења и ненаставног особља ка студентима.

Самовредновање обухвата и оцену органа управљања, пословођења и стручне службе.

Стандард 10: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Надлежности органа управљања, пословођења и стручних органа су прецизно дефинисане. +++
 • Организациона структура је прецизно дефинисана. +++
 • Информације о раду стручних служби и органа управљања су јавно доступне. ++
 • Недовољно прецизно дефинисани услови за напредовање ненаставног особља. ++
 • Управа факултета недовољно инсистира на  усавршавању стручних служби. ++
Могућности Опсаности
 • Прављење програма за стално усавршавање и образовање ненаставног особља. ++
 • Увођење нових метода за систематско оцењивање квалитета рада стручних служби и квалитета управљања. ++
 • Може се десити да дефинисана организацији не покрива најбоље стварне потребе. +
 • Недовољно интересовање за примену закључака донетих у процесу праћења квалитета. ++
д)  Показатељи и прилози за стандард 10
Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби