SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард 11: Квалитет простора и опреме
За обављање своје делатности Факултет примењених уметности располаже са укупно 8.777 м2 простора што обезбеђује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање делатности Факултета. Факултет обезбеђује учионице, радионице за практичну наставу и вежбе, лабораторије, библиотеку, читаоницу и друге просторије за извођење наставе у складу са важећим стандардима за поље Уметност, област Примењене уметности и дизајна. Факултет такође настоји да  константно прати и усклађује ресурсе са потребама наставног процеса и бројем студената. Настава на Факултету одвија се на четири локације у Београду, и то у ул. Краља Петра 4, где је седиште Факултета, односно деканат и секретаријат, површине 2.605  м2, ул. Карађорђевој 15 површине 2.081 м2, ул. Косанчићев венац површине 700 м2 и ул. Слободанке Данке Савић 21 површине 3.391м2.

Факултет поседује адекватну техничку, информациону и лабораторијску опрему и инструменте за квалитетно извођење наставе на свим нивоима студија.

У складу са природом наставе уметничких и других предмета класе, односно учионице и радионице, у којима се изводи настава и вежбе опремљене су одговарајућом техничком опремом (штафелаји, постаменти...), један део видео пројекторима и осталом потребном техничком подршком, одговарајућим бројем рачунара са интернет прикључцима, штампачима, скенерима, фотокопир апаратима, камерама, фотографском опремом, CD и DVD резачима, итд.

Сви запослени на Факултету и студенти имају могућност редовног приступа разним врстама информацијама, које су им потребне за унапређење квалитета рада.

Посебне меморандуме о разумевању и уговоре о сарадњи Факултет је потписао са одређеним организацијама, научним и академским установама, и комерцијалним предузећима, обезбедивши тако додатни простор и опрему за, пре свега, практичан рад не само студената, већ и свог уметничко-научно-истраживачког подмлатка.

Студенти вреднују услове студирања на Факултету (анкета).

Стандард 11: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Факултет и поред мале квадратуре обезбеђује одговорајући простор за несметано извођење наставе и колоквијума на свим нивоима студија. ++
 • Добро опремљене радионице и  лабораторија за студенте на свим нивоима студија. ++
 • Брза веза са интернетом, бежична WiFi  мрежа, приступ интернету. ++
 •  Добра техничка подршка. ++
 • Опремљеност амфитеатра и учионица. ++
 • Расположиви простор одговара траженим критеријумима, али факултету је потребно много више простора.  +++
 • Велико оптерећење радионица и лабораторија представља проблеме у прављењу распореда часова, па захтева одржавање целодневне наставе, у две смене. +++
 • Факултет нема довољно простора за студентску организацију. +++
Могућности Опасности
 • Увођење нових технологија за потребе  наставе,  студената и стручне службе.  +++
 • Ограниченост расположивог простора отежава ширење факултета, пријем нових наставника, асистената и сарадника. ++
 • Недостатак простора може се одразити лоше по студенте због проблема у прављењу оптималног распореда извођења наставе за одређени одсек и годину. +++
 • Због недостатка простора, тешко је размишљати о увођењу нових студијских програма. ++
 • Трошкови одржавања четири већ времешне зграде све су већи, што Факултет тешко покрива из сопствених  средстава. +++
 • Уметничко -истраживачки рад је отежан због немогућности претплате на разне базе података. ++
Показатељи и прилози за стандард 11
Табела 11.1. Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  и  знајмљени  простор) са површином  објеката (амфитеатри,  учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе