SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард  2:  Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Факултет примењених уметности покретачку основу и официјелни оквир на путу обезбеђивања квалитета има у следећим документима:
 • Закон о високом образовању (Службени гласник РС, број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016);
 • Болоњскa декларацијa, коју је наша земља ратификовала 2003. године;
 • Лисабонскa конвенцијa о признавању квалификација/диплома у високом образовању, коју је ратификовала наша земља 2003. године;
 • Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 106/2006);
 • Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколске установе (Службени гласник РС, број 106/2006, 73/2011, 101/2012, 103/2012 - испр. и 13/2014);
 • Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма (Службени гласник РС, број 106/2006, 112/2008, 70/2011, 101/2012 и 13/2014).
 • Статут Универзитета уметности у Београду;
 • Статут Факултета примењених уметности у Београду, пречишћен текст, бр. 8/7 од 06.02.2017. године;
 • Стратегијa обезбеђења квалитета високог образовања у области примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације Факултета примењених уметности у Београду.

Све неопходне стандарде и поступке за обезбеђење квалитета и поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета, Факултет је прецизно дефинисао, по радним телима и посебно по областима, у Правилницима Факултета (усвојеним од стране надлежних органа Факултета, а на предлог Комисије за квалитет), водећи рачуна о објективној потреби, сврсисходности и могућностима апликације сваког од стандарда и поступка.

Како су наставници и студенти од самог почетка укључени у разраду постулата на којима ће почивати квалитет на Факултету, они су упознати са квалитативно-квантитативним својствима процеса који на Факултету доводе и доводиће до остваривости квалитета. Циљ је Факултета да се не задовољава само минимално прихватљивим или прописаним условима, већ ће тежити трајном квалитету својих ресурса, уметничко-истраживачког рада, наставног процеса, наставних инструмената, напредовања студената, итд.

Комисија за обезбеђење квалитета рада Факултета, у својству тела одговорног за квалитет на Факултету, периодично и синхронизовано са осталим органима процењује ниво остваривања и поштовања донетих параметара обезбеђења квалитета, имајући обавезу и мотив да на основу виђеног предлаже не само корективне, већ инвентивне и иновативне приступе унапређењу квалитета. Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета су доступни јавности.

Стандард 2: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Добро дефинисан и комплетан правни оквир. +++
 • Јасно подељене надлежности између субјеката. ++
 • Велики број субјеката укључених у процес обезбеђења квалитета. ++
 • Инклузија студената у процес обезбеђења квалитета. +++
 • Недовољно често и кампањско преиспитивање стратегије обезбеђења квалитета. +
 • Недовољна едукација субјеката о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета. ++
 • Недостатак мотивације за примену закључака изведених процесом самовредновања. ++
 • Недовољно коришћење информационе подршке. ++
Могућности Опасности
 • Континуирана тежња и жеља студената и млађих сарадника да се Факултет мења и унапређује. +++
 • Увођење нових метода и поступака за обезбеђења квалитета. ++
 • Одржавање јавних расправа, едукација и семинара из области обезбеђења квалитета . +++
 • Анимирање наставника и студената да се кроз процес самовредновања укључе у процес побољшања квалитета. +++
 • Недовољна заинтересованост и инертност наставника и студената за активно укључење. +++
 • Неповерење у процес самовредновања и веровање да се њиме не постижу никакве опипљиве промене у квалитету. ++
 • Страх од увођења промена у устаљени систем. ++
Показатељи и прилози за стандард 2
Прилог 2.1. Усвојени документ – Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење  квалитета високошколске установе
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.3 Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитата рада ФПУ
Прилог 2.4 Правилник о обезбеђењу квалитета рада ФПУ
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске  установе