SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард  7:  Квалитет наставника и сарадника

Факултет је утврдио јасне начине и услове за избор у звања наставника и сарадника, доступне јавности и у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета универзитета уметности у Београду,  Статутом Факултета примењених уметности. Поступак и услови за избор наставника и сарадника на Факултету утврђени су Правилником о заснивању радног односа и стицању звања наставника универзитета уметности и Правилником о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду бр. 03-28/8 од 29. 12. 2016. године, Минималним условима за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и пољу технолошких наука на  Факултету примењених уметности у Београду бр. 03-28/2 од  15. 03. 2016. године, Изменама и допунама Минималним условима за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и пољу технолошких наука на  Факултету примењених уметности у Београду, бр.03-28/2-2 од 27. 9. 2016. године, Изменама и допунама Минималним условима за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и пољу технолошких наука на  Факултету примењених уметности у Београду, бр.03-28/2-3 од 29.12.2016. године и Правилником о приступном предавању, бр 03-28/6 од 16. 11. 2016. године.

При избору се, поред остварених резултата и компетенције, вреднују педагошке и научне активности и способности наставника и сарадника, као и повезаност њиховог наставног и научног рада. Наставно особље на Факултету бирано је тако да представља спој наставно-уметничких односно наставно-научних радника, који су своје квалификације стицали не само кроз академско образовање и наставну каријеру, већ и самосталним уметничким радом и афирмацијом у јавности.

У поступку избора наставника и сарадника студенти, преко Студентског парламента, могу давати мишљење о њиховом педагошком раду.

Факултет прати и вреднује уметничку односно научни, педагошку и истраживачку делатност свог наставног кадра. Један број наставника Факултет је, на прописан начин, ангажовао са других високошколских установа.

Стандард 7: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Постојање дугогодишње традиције поштовања квантитативно изражених критеријума везаних за изложбе или публиковање радова у међународним часописима. +++
 • Постојање Колегијума деканата и шефова одсека као посебног тела надлежног за праћење кадровске ситуације на Факултету. +++
 • Постојање правилника, критеријума и препорука за избор наставника и сарадника. +++
 • Тајно гласање за изборе наставника и сарадника доприноси објективности. +++
 • Информатичка подршка олакшава прикупљање  података о наставном кадру, њихову статистичку обраду и транспарентност, као и сложеније методе обраде свих релевантних података. +
 • Неадекватно вредновање посебних достигнућа, која реално доприносе визибилитету факултета. ++
 • Лична промоција у струци некада не погодује педагошкој активности и обрнуто.  +
 • Нема довољно стимулације за  спровођење  стручних пројеката кроз наставни процес. +++
Могућности Опасности
 • Интензивирање међународне сарадње и пројеката који се баве квалитетом наставника.  ++
 • Могућа мобилност наставника која би резултовала већим бројем професора са Факултета који би одлазили у иностранство на усавршавање као гостујући  професори. ++
 • Процес самовредновања представља повод и  подстицај за поновну евалуацију правилника и критеријума везаних за ову област. +++
 • Све боље разумевање потреба за радом на побољшању наставе и потенцијално адекватније вредновање тог рада. ++
 • Формализовање вредновања стручно-уметничког  рада, сарадње са привредом, примене примењене  уметности и дизајна у пракси и других недовољно  вреднованих аспеката рада универзитетских наставника. ++
 • Могућност да се на основу адекватних критеријума побољша публиковање и тиме повећа углед Факулета и Универзитета. ++
 • Перманентна и квалитетна сарадња са бившим студентима који су професори у иностранству помаже у сагледавању начина избора наставника и критеријума    на водећим светским универзитетима. +++
 • Постојање довољног броја квалитетних и  талентованих студената на мастер и докторским студијама, чија селекција резултује довољним бројем квалитетних младих сарадника. +++
 • Оптерећеност наставника је веома различита за различите предмете, па самим тим и расположиво време за рад на стручном усавршавању. ++
 • Непостојање финансијских средстава којима би се награђивали посебни успеси у настави и уметничко-истраживачком односно научном раду. +++
 • Недостатак финансијских средстава за путовања и студијске посете, посебно за млађе наставнике и сараднике. +++
Показатељи и прилози за стандард 7
Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи  (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи  (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе