SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Факултет непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери резултата уметничко-истраживачког и стручног рада и на њиховом укључивању у наставни процес.
Наставници и сарадници на Факултету једном годишње оцењују реализацију образовног и уметничко-истраживачког рада на Факултету јавном изложбом радова студената насталих у процесу наставе у просторима Факултета као и изложбом у јавном галеријском простору.
Уметничко и научно истраживачки рад и развој налазе се у врху приоритета Факултета.
Факултет систематски прати и оцењује обим и квалитет  уметничког и истраживачког рада наставника и сарадника.
Стандард 6: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Знатан број признања и награда које добијају наставници и сарадници за остварене резултате у својим областима. +++
 • Уведена информатичка подршка за прикупљање и обраду свих релевантних података. ++
 • Слаба мотивисаност студената за укључивање у уметничко-истраживачки рад због преоптерећености у настави. ++
 • Непостојање квалитетних публикација на енглеском језику којима би се наши капацитети представили онима са којима бисмо потенцијално сарађивали. +++
 • Непостојање финансијских средстава којима би се награђивало велико додатно ангажовање запослених у овим процедурама. +++
 • Непостојање претплате на све релевантне часописе. +++
 • Талентовани подмладак из редова најбољих студената не остаје на факултету. +++
Могућности Опасности
 • Могуће интензивније учешће у међународним научним пројектима. ++
 • Бољи услови за сарадњу са светски познатим компанијама. ++
 • Мултидисциплинарно повезивање у оквиру Универзитета ствара боље услове за истраживање и публиковање. ++
 • Увођење административне подршке конкурисању за међународне пројекте и пројекте сарадње са привредом. ++
 • Подстицање на мобилност наставника и сарадника довело би до новог повезивања са уметницима из иностранства. ++
 • Талентовани подмладак из редова најбољих студената остаје на факултету  и пружа потенцијал за наставни и уметничко-истраживачки рад. +++
 • Инертност и неинформисаност о свим могућностима укључивања у пројекте. +
 • Затвореност у сопствене оквире, без разумевања могућности за мултидисциплинарна истраживања. ++
 • Недостатак финансијских средстава не омогућава довољан развој самосталног истраживачког рада. +++
Показатељи и прилози за стандард  6
Табела 6.1. Назив  текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.
Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима
Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној календарској години према критеријумима Министарства.
Табела 6.3. Збирни преглед уметничких резултата у установи у претходној календарској години према критеријумима Министарства
Табела 6.4. Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем)
Табела 6.4. Списак уметничких радова по годинама за претходни трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем)
Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација (име кандидтата, име ментора, назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у претходне три школске године
Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији  су  руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи.
Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовноуметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи.
Прилог  6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком и раду.
Прилог  6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.
Прилог  6.3.  Однос  броја  SCI-индексираних    радова  у  односу  на  укупан  број наставника и сарадника на високошколској установи.