SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард  5:  Квалитет наставног процеса

Квалитет наставног процеса је предмет обсервације и евалуације свих стручних органа Факултета, на челу са деканом, продеканом за наставу и шефовима одсека, који на радним састанцима у току академске године разматрају квалитет наставног процеса са предметним наставницима, асистентима и сарадницима, представником Комисије за обезбеђење квалитета, представником стручне службе и представником Студентског парламента.

Факултет у разумном року пред сваку школску годину доноси план рада за ту годину, који садржи податке о предмету, циљеве, садржај и структуру предмета, распоред извођења наставе, начин оцењивања, списак уџбеника, податке о наставницима. Усвојени план рада је производ подстицаја органа Факултета и наставног особља да максимално пренесу теоријско и практично знање на студенте, и тиме их усмере на додатни рад ка сопственом усавршавању, у чему студенти свих нивоа имају потпуну подршку и помоћ Факултета.

Шефови одсека у сарадњи са деканатом интезивно прате да ли се наставни планови студијских програма доследно спроводе и чине корективне потезе уколико се процени да је неопходно. Преко анкета се проверава и утврђује да ли наставници и сарадници имају коректан и професионалан однос према студентима. План и распоред одржавања наставе су истакнути на огласној табли и на сајту Факултета. 

Оно што додаје посебну вредност наставном процесу Факултета јесте индивидуална настава и рад у малим групама, чиме се остварује и довољан број практиковања вежби и прожимање стечених знања у  неопходно практично знање. Саставни део наставног процеса је и настава теоријских предмета и теоријска знања која студенти стичу.

Квалитет наставног процеса прати се организовањем годишњих јавних изложби радова студената насталих у процесу наставе за све године студија основних академских студија и изложба завршних радова студената мастер академских студија одбрањених у претходној години студија, а прати се и  пролазност студената по предметима и испитним роковима.

Факултет настоји и да омогући студентима да раде на реалним проблемима, на чему ће органи Факултета енергично радити у времену које долази. У ту сврху сарадња са другим институцијама се успоставља на здравим односима и размени искустава. Факултет је до сада потписао меморандуме о разумевању и уговоре о сарадњи са Народном библиотеком у Београду, Музејем савремене уметности у Београду, Етнографским музејем у Београду, Музејем примењене уметности у Београду, Универзитетом Веракруз, Mексико, Музејем науке и технике Београд, Комерцијалном банком АД и са Универзитетом у Сиени, Италија,  Домом културе Студентски Град, Градском општином Чукарица, Удружењем КулТурНет, Универзитетом у Љубљани, Академијом лепих ументости и дизајна, МИКСЕР Асоцијацијом, Удружењем »Жељом до остварења«, Музејем Републике Српске – стручна сарадња у области конзервације и рестаурације скулптура и археолошких предмета, културних добара у надлежности Музеја.

Факултет инсистира да студенти предлозима и иницијативом доприносе унапређењу квалитета и разноликости наставног процеса, студијских програма и уопште целокупног академског живота на Факултету. Као део основе за планирање развоја квалитета наставног процеса и усавршавање студијских програма Факултет је имплементирао и ставове студената прикупљене кроз анкете о вредновању наставе и студијских програма.

Наставници, који се не придржавају предметног плана или не пружају одређени квалитет предавања, вежби и других облика наставе, бивају упозорени али и подржавани од стране Факултета у напору да се грешке или пропусти исправе на што адекватнији начин.

Стандард 5: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Висококвалификовани предавачи у педагошком и стручном смислу. +++
 • Разноврсност метода наставе и учења. +++
 • Добар информациони систем омогућава унапређење квалитета наставе. +
 • Одговарајућа тела и Комисија за проверу квалитета спроводе периодичне провере и дају предлог мера за унапређење наставног процеса, као и наставника и сарадника. ++
 • Учествовање представника студентата у процесу организације и евалуације квалитета наставног процеса. ++
 • Квалитетан календар наставе доприноси компактности наставног процеса. ++
 • Интерактивно учешће студената у наставном процесу. ++
 • Добар баланс између различитих облика наставе. ++
 • Неравномерна оптерећеност наставника и сарадника. ++
 • Детаљне информације о плану и програму појединих предмета нису доступне студентима пре почетка курса. ++
 • Недовољно практичне наставе на појединим предметима. +
 • Недовољно често преиспитивање стратегије обезбеђења квалитета. ++
 • Недовољна финансијска средства неопходна за осавремењивање лабораторија и радионица имејући у виду разлоликости наставе. +++
 • Информације о појединим курсевима које би требало доставити студентима у току семестра или испитног рока, нису доступне у електронској форми. +
 • Недовољни просторни ресурси за извођење појединих облика наставе. +++
 • Делимична несистематичност у подацима о плану и програму курса, као и информацијама у току извођења наставног процеса. +
 •  Недоступнпoст потребног лиценцираног софтвера. +++
Могућности Опасности
 • Учешће на пројектима који могу омогућити средства за додатно опремање учионица, класа,  радионица и лабораторија, чиме би се побољшао практични аспект држања наставе. +++
 • Подстицање наставника и сарадника на квалитетно држање наставе. +++
 • Усавршавање наставника и сарадника у погледу појединих облика држања наставе и укључивања студентата у наставни процес. ++
 • Подстицање наставника и сарадника на коришћење сајтова предмета и мејлинг листа за ширење   информација у вези са наставним процесом. ++
 • Усавршавање наставника и сарадника кроз различите курсеве. ++
 • Постојање мејлинг листа предмета и профила омогућују једноставно циркулисање информација. ++
 • Веће учешће студената у оцени квалитета наставног процеса. ++
 • Неприхватање нових технологија и средстава комуникације од стране појединих наставника и сарадника. ++
 • Традиција класичних облика држања наставе и недовољна спремност наставника за коришћење нових, модерних облика. ++
 • Недостатак простора. +++
д) Показатељи и прилози за стандард 5
Прилог  5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса
Прилог  5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе.
Прилог  5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника